خانه های هوشمند به خانه هایی گفته میشوند که استفاده از تکنولوژی های هوشمند میتوان آنها را کنترل نمود و به هر جایی که بخواهیم میتوانیم انتقالشان دهیم.
خانه های هوشمند که با انرژی پاک کار میکنند به خانه هایی گفته میشوند که با انرژی خورشید و یا انرژی باد کار میکنند و میتوان آنها را کنترل کرد.

در سال های اخیر دستاورد های زیادی در این باره کسب شده است، و خانه های مستقلی که انرژی مصرفی خود را تنها از انرژی پاک تامین میکردند ساخته شدند.
یکی دیگر از انواع این خانه ها، مینی خانه ایی هستند که با استفاده از انرژی خورشید و باد انرژی مورد نیاز را تامین میکنند از این خانه ها میتوان به عنوان کلبه های ساخلی و پناهگا های خانگی و کوهستانی استفاده کرد، خانه های مدرن که از انرژی پاک استفاده میکنند و میتوان آنها را به ماشین متصل کرد و با استفاده از آنها به هر جایی مسافرت کرد، این خانه ها مجهز به باتری های ۹۷۰۰ هستند که میتوانند در طول روز با استفاده از انرژی خورشیدی شارژ شوند و طول شب انررژی لازم برای روشن کردن وسایل را تامین کنند.

در این خانه ها از کپسول های غشایی استفاده شده است که عملیات تصفیه آب را انجام میدهند و توانی اسن را دارند که باران و برف را که که در مخزن خود جمع آوری میکند تصفیه کنند تا بتوان از انها استفاده کنند.

این خانه های مدرن برای افرادی که قصد کمپ زدن در طبیعت را دارند بسیار مناسب است، و نمونه هایی از این خانه ها برای خانه هایی که در آینده در مریخ از آنها استفاده میشود، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

سیستم های هوشمند ساخته شده اند تا با استفاده از آنها بتوانیم با راحتی بیشتری زندگی کنیم، این خانه های مدرن هوشمند هم همین کار را برای ما انجام خواهند داد.