همانطور که در مقالات قبلی سایت گفتیم، قفل های دیجیتالی دارای سطوح دسترسی مختلفی هستند، یکی از این سطوح دسترسی در این قفل ها، سطح دسترسی ادمین است.

این سطح دسترسی در اختیار فردی قرار دارد که صاحب قفل است و نباید این دسترسی را به همه افراد بدهیم، به این دلیل که تمام دسترسی ها به همه بخش ها در این سطح دستزسی وجود دارند. و فردی که این سطح دسترسی را داشته باشد میتواند به همه تنظیمات قفل دسترسی دااشته باشد.

به عنوان مثال در صورتی که فردی به رمز ادمین دسترسی داشته باشد میتواند دور از چشم شما یک کارت یا رمز عبور را برای خودش تعریف نماید و دور از چشم شما از آن استفاده نماید.

همچنین باید در نگهداری از این رمز دقت لازم را داشته باشید به این دلیل که اگر این رمز را فراموش نمایید دیگر نمیتوانید تنظیمات قفل دیجیتال را تغییر دهید و بخش های مختلف دسترسی داشته باشید و یا رمز های جدیدی تعریف نمایید و به نوعی قفل از دست رفته خواهد شد.

دسترسی های رمز ادمین

زمانی که رمز ادمین را وارد میکنید و وارد تنظیمات سایت به عنوان مدیر قفل میشوید. دسترسی های بیشتری خواهید داشت. که شامل موارد زیر هستند.

  1. امکان حذف دسترسی افراد دیگر
  2. امکان فعال یا غیر فعاال کردن ویژگی های امنیتی قفل
  3. امکان راه اندازی قفل دیجیتالی
  4. امکان تغیر رمز افراد.
  5. ثبت دسترسی جدید
  6. ثبت کارت، اثر انگشت یا رمز دیجیتالی

نکات امنیتی مهم

  1. رمز ادمین قفل بسیار اهمیت دارد و نباید آن را به همه افراد بدهیم.
  2. حتما پس از تحویل قفل، رمز ادمین پیش فرض آن را تغییر دهید.
  3. رمز ادمین را در حتما جایی یادداشت نمایید و در محل امنی قرار دهید. تا از فراموش کردن آن جلوگیری شود.